Kazan-yaki Kirin

Kazan-yaki
2003
Group exhibition “Kirin Art Award 2003”
Hillside Forum, Tokyo
photo: Kirin Brewery Company, Ltd.

kirin0000

kirin0001

Double-hearted (Tarumaesan 2003)

kirin0002

Statue in lava (Kilauea 2000), Arijigoku (Usu 2001)